Jednostki pomocnicze

Ustawa o samorządzie gminnym daje gminom możliwość tworzenia w drodze uchwały przez radę gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych.

Jednostka pomocnicza to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanawiana przez radę gminy.

Jednostkami pomocniczymi Miasta Poznania są osiedla.

Historia poznańskiego samorządu pomocniczego sięga roku 1991, kiedy powołano pierwsze osiedle – Smochowice.

Do 2010 r. w wyniku oddolnego zrzeszania się mieszkańców powstało 69 osiedli.

Od 2011 r. na skutek reformy przeprowadzonej przez Radę Miasta Poznania, która dała osiedlom szersze kompetencje – przede wszystkim opiniodawcze – oraz wyposażyła w większe środki finansowe, w Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze.

Osiedla nie mają osobowości prawnej, mogą zatem działać tylko w ramach osobowości prawnej gminy, na podstawie i w granicach prawa oraz udzielonych przez organy gminy upoważnień.

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady funkcjonowania i organizację jednostki pomocniczej jest jej statut.

Zgodnie ze statutami osiedli do zadań osiedli należą działania dotyczące ich obszaru w zakresie:

 1. Tworzenia więzi lokalnych;
 2. Funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
 3. Lokalnych dróg, chodników i parkingów;
 4. Oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
 5. Ładu przestrzennego;
 6. Porządku i bezpieczeństwa;
 7. Stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
 8. Dbałości o mienie Miasta;
 9. Usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Jednostki pomocnicze Miasta Poznania w liczbach

678
radnych rad osiedla
211
członków zarządów osiedli
399
sesji rad w 2018 r.
1846
uchwał na sesji rad w 2018 r.

Zrealizowane inwestycje w okresie kadencji tj. 2015-2019

Park Rataje

Dofinansowanie budowy Parku Rataje, Osiedle Rataje – 496 555 zł

Place zabaw w Przedszkolach nr 8 i 67

Modernizacja placów zabaw w Przedszkolach nr 8 i 67, Osiedle Górczyn – 189 400 zł

Boisko przy ul. Krajeneckiej

Modernizacja boiska i budowa ścieżki przy ul. Krajeneckiej, Osiedle Strzeszyn – 385 500 zł

Chodnik na ul. Naramowickiej

Budowa chodnika w ciągu ul. Naramowickiej – II etap (odc. Rubież – przejazd kolejowy), Osiedle Naramowice – 268 664 zł

Informujemy, że na stronie Miasta Poznania istnieje możliwość sprawdzenia przebiegu granic obwodów głosowania oraz lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Aby to uczynić należy, po wejściu na plan miasta, w zakładce Mapy zaznaczyć Wybory do Rad Osiedli 2019

Co roku w budżecie Miasta Poznania ujmowane są środki finansowe na organizację konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli, zwanego potocznie konkursem grantowym.

Zasady jego przeprowadzenia określa stosowne zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania.

Aktualna pula środków w konkursie wynosi 3,5 mln zł.

Konkurs od 2017 r. jest podzielony na część dużych grantów, gdzie do rozdysponowania pozostaje
2,5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 tys. zł, oraz na część małych grantów, gdzie do rozdysponowania jest 1 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Przedmiotem wniosku konkursowego mogą być jedynie zadania inwestycyjne mieszczące się w katalogu zadań statutowych osiedli.

Wnioski zgłoszone do konkursu ocenia specjalnie powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania komisja konkursowa, w skład której wchodzą radni rad osiedli, radni Miasta Poznania oraz przedstawiciele Prezydenta. Oprócz punktów będących w dyspozycji komisji wnioski otrzymują dodatkowe punkty za lokalizację inwestycji na terenie będącym własnością Miasta, dodatkowy wkład własny osiedla powyżej określonej wartości minimalnej oraz pozyskane deklaracje darczyńców.

Po zsumowaniu wszystkich punktów komisja rekomenduje Prezydentowi do dofinansowania najwyżej ocenione wnioski. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Poznania.

Prezentujemy wnioski, które uzyskały dofinansowanie w latach 2015-2018.

Wyniki konkursu grantowego organizowanego w 2015-2018

Dwadzieścia spośród czterdziestu dwóch osiedli wydaje swoje czasopisma, w których informuje o działalności swoich organów oraz wydarzeniach, które odbywają się na ich terenie. Wydawcą i zarazem właścicielem tytułów jest Miasto Poznań. Miasto Poznań na wniosek rad osiedli wyrażony uchwałą powołuje i odwołuje redaktorów naczelnych oraz skład redakcji czasopisma.

Wszystkie czasopisma osiedlowe wpisane są do Rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. Rady osiedli przeznaczają naliczone środki na wyłonienie w postępowaniu przetargowym podmiotu odpowiedzialnego za skład i druk gazetek. Niektóre osiedla decydują się przeznaczyć środki finansowe także na ich kolportaż, pozostałe dystrybuują je wśród mieszkańców we własnym zakresie.

 1. Chartowo Głos Chartowa
 2. Grunwald Południe Informator Osiedlowy
 3. Jeżyce Nasze Jeżyce
 4. Junikowo Gazeta Junikowska
 5. Kiekrz Echo Kiekrza
 6. Krzyżowniki-Smochowice Nasze Krzyżowniki-Smochowice
 7. Kwiatowe Echo Osiedla Kwiatowego
 8. Ogrody Kurier Ogrodowy
 9. Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Wokół Śródki
 10. Rataje Głos Rataj
 11. Stare Winogrady Kwartalnik Rady Osiedla Stare Winogrady
 12. Starołęka-Minikowo-Marlewo Nasza Starołęka
 13. Stary Grunwald Stary Grunwald
 14. Strzeszyn Kurier Strzeszyński
 15. Św. Łazarz Wieści Łazarskie
 16. Świerczewo Świerczewo
 17. Umultowo Umultowski Fyrtel
 18. Wilda Wilda Ilustrowany Informator Rady Osiedla Wilda
 19. Winiary Winiarczyk
 20. Zielony Dębiec Zielony Dębiec