42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Rady Miasta.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#1

CZYM JEST JEDNOSTKA POMOCNICZA?

To lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanawiana przez gminę. W Poznaniu jednostkami pomocniczymi są osiedla. Jednostka pomocnicza ułatwia gminie wykonywanie jej ustawowych zadań.
#2

CZY JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY MA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ?

Jednostki pomocnicze nie mają odrębnej od gminy osobowości prawnej.
#3

CO STANOWI PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?

Podstawę działalności jednostek pomocniczych stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ich statuty oraz inne akty prawa miejscowego.
#4

CO LEŻY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ OSIEDLA?

Do zadań osiedla należą działania dotyczące jego obszaru w zakresie od tworzenia więzi lokalnych, funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej, lokalnych dróg, chodników i parkingów, po sprawy oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
#5

CZY OSIEDLE DYSPONUJE BUDŻETEM?

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta Poznania. Szczegółowe zasady naliczania środków oraz szczegółowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla określa stosowna uchwała Rady Miasta Poznania.
#6

JAKĄ KWOTĄ GOSPODARUJĄ OSIEDLA W POZNANIU?

W 2018 r. jednostki pomocnicze gospodarowały łącznie kwotą ok. 49 milionów złotych.
#7

ILE OSIEDLI JEST W POZNANIU?

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze miasta – osiedla.
#8

CZY CAŁY TEREN MIASTA POZNANIA OBJĘTY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?

Tak, jednostki pomocnicze miasta Poznania – osiedla – w rozumieniu samorządowym to lokalne wspólnoty mieszkańców, dlatego swoją działalnością obejmują zarówno duże osiedla mieszkaniowe, jak i domki jednorodzinne czy kamienice.
#9

CZY OSIEDLA MAJĄ SWOJE ORGANY?

Tak, osiedla mają dwa organy: radę oraz zarząd.
#10

CZYM JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla jest organem uchwałodawczym osiedla. Składa się z 15 lub 21 radnych w zależności od liczby mieszkańców stale zamieszkujących na jego obszarze.
#11

ILU JEST RADNYCH RAD OSIEDLI?

W radach osiedli zasiada łącznie 678 radnych. To społecznicy, aktywiści, osoby szczególnie zaangażowane w życie osiedli.
#12

JAK WYBIERANA JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla wybierana jest przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie danego osiedla, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
#13

JAK DŁUGO TRWA KADENCJA RADY?

Kadencja rady osiedla trwa 4 lata od dnia wyborów.
#14

KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ WYBORY DO RAD OSIEDLI?

Wybory odbywają się w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Poznania w dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w marcu w roku, w którym upływa kadencja rad osiedli. Wybory do rad osiedli na kadencję 2019-2023 odbędą się 24 marca 2019 r.
#15

KTO PRZEPROWADZA WYBORY?

Wybory do rad osiedli przeprowadza Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych oraz obwodowe komisje wyborcze.
#16

KTO MOŻE ZOSTAĆ RADNYM OSIEDLA?

Każdy, kto ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla.
#17

CZY MUSZĘ BYĆ CZŁONKIEM ORGANIZACJI LUB PARTII, BY KANDYDOWAĆ?

Nie ma takiego obowiązku. Kandydatami, a później radnymi osiedla mogą być osoby prywatne bez zaplecza politycznego. Ważne, by były zaangażowane społecznie w jego życie. To pozwoli im zdobyć głosy.
#18

CZY MUSZĘ ZBIERAĆ PODPISY MIESZKAŃCÓW, GDY CHCĘ KANDYDOWAĆ?

Tak. Każda kandydatura przy dokonaniu zgłoszenia powinna być poparta przez co najmniej 10 wyborców stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym, którzy w celu potwierdzenia poparcia powinni złożyć podpis, czytelnie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
#19

CZY JAKO OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOGĘ KANDYDOWAĆ DO RADY OSIEDLA?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby do rad osiedli kandydowały osoby niepełnosprawne.
#20

CZY KOSZTY PONIESIONE NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ MOGĘ ODLICZYĆ OD PODATKU?

Kosztów poniesionych na kampanię wyborczą nie można odliczyć od podatku.
#21

CZY MOGĘ ŁĄCZYĆ MANDAT RADNEGO OSIEDLA Z MANDATEM W RADZIE MIASTA POZNANIA LUB NP. Z FUNKCJĄ DYREKTORA SZKOŁY?

Tak. Mandat radnego ma charakter społeczny i może być łączony z mandatem w Radzie Miasta Poznania oraz różnymi funkcjami zawodowymi kandydatów.
#22

CZY MOGĘ KANDYDOWAĆ, JEŚLI TOCZY SIĘ PRZECIWKO MNIE POSTĘPOWANIE SĄDOWE?

Prawa wybieralności nie mają osoby: - pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, - pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, - ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym, - karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
#23

JAK MOGĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ?

W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie miasta Poznania. Aby wejść w skład komisji, należy wypełnić stosowne zgłoszenie i dostarczyć je do siedziby jednego z oddziałów Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.
#24

CZY CZŁONEK OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OTRZYMUJE DIETĘ?

Tak. Za pełnienie funkcji w komisji przysługuje dieta w wysokości: 380 zł dla przewodniczącego, 330 zł dla zastępcy przewodniczącego i 300 zł dla członka komisji.
#25

JAK GŁOSUJE SIĘ W WYBORACH DO RAD OSIEDLI?

Głosujemy na kartach wyborczych, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. UWAGA: W wyborach do rad osiedli można głosować na maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc jest do obsadzenia w danym okręgu.
#26

JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNA, CZY KTOŚ MOŻE POMÓC MI GŁOSOWAĆ?

Tak, wyborcy niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy osób trzecich, ale nie mogą to być mężowie zaufania ani członkowie komisji wyborczych.
#27

KIM JEST MĄŻ ZAUFANIA?

To osoba, która reprezentuje kandydata lub kilku z nich podczas głosowania i przeliczania głosów. Mężem zaufania może być osoba mająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie miasta Poznania, jednak nie kandydat na radnego ani członek obwodowej komisji wyborczej.
#28

KIEDY I GDZIE ODBYWA SIĘ GŁOSOWANIE?

Głosowanie odbywa się 24 marca 2019 r. w lokalach wyborczych, od godziny 8:00 do 20:00, bez przerwy. Swój lokal wyborczy sprawdzisz na niniejszej stronie.
#29

CO Z WYBORAMI, GDY LICZBA KANDYDATÓW JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA MIEJSCOM W RADZIE?

W takim przypadku głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Gdy jest ich mniej niż miejsc w radzie, pozostałe mandaty są nieobsadzone, z zastrzeżeniem, że rada osiedla nie może liczyć mniej niż 2/3 ustawowego składu.
#30

KIEDY OBEJMOWANY JEST MANDAT RADNEGO?

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni na pierwszej sesji nowo wybranej rady osiedla składają ślubowanie i obejmują mandat.
#31

CO SIĘ DZIEJE, GDY KTÓRYŚ Z RADNYCH ZREZYGNUJE W TRAKCIE KADENCJI?

Gdy w trakcie kadencji któryś z radnych zrzeknie się mandatu, rada osiedla podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności.
#32

JAK PRACUJĄ RADY?

Rady osiedli obradują na sesjach zwoływanych przez przewodniczących rad, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na przykład od 2015 do 2018 roku odbyło się 1776 sesji rad osiedli, na których podjęto 7971 uchwał.
#33

CZY RADNI OTRZYMUJĄ PENSJE?

Funkcje w radach osiedli pełnione są społecznie. Oznacza to, że członkowie organów nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak rada osiedla może przyznać członkom organów osiedla diety na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Poznania.
#34

CZYM JEST KOMISJA RADY OSIEDLA?

Dla wykonywania zadań osiedla rada może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje, określając przedmiot i zakres ich działania. Komisja rady osiedla jest ciałem doradczym, które pomaga radzie w wykonywaniu jej statutowych zadań. Powołanie komisji nie jest obowiązkiem rady osiedla.
#35

CZYM JEST ZARZĄD OSIEDLA?

Zarząd jest organem wykonawczym osiedla wybieranym przez radę. W jego skład może wchodzić od 3 do 7 osób. Realizuje on bieżące działania osiedla. Na jego czele stoi przewodniczący zarządu. UWAGA: Członkami zarządu osiedla mogą zostać członkowie rady lub osoby spoza niej.
#36

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY PRZEWODNICZĄCYM RADY A PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU?

Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje sesje, proponuje porządek obrad, a w imieniu rady pełni funkcje reprezentacyjne. Przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami osiedla i reprezentuje je na zewnątrz.
#37

CZY ORGANY OSIEDLA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANAMI MIASTA?

Tak. Przejawia się to m.in. poprzez występowanie do Rady Miasta Poznania i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta Poznania na obszarze osiedla oraz wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta Poznania.
#38

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CO ROBI RADA NA MOIM OSIEDLU?

Rada osiedla co najmniej raz w roku informuje mieszkańców osiedla o swojej działalności na zebraniach z mieszkańcami lub poprzez publiczne upowszechnianie sprawozdania ze swojej działalności. Dwadzieścia osiedli wydaje nawet swoje czasopisma. Więcej na www.poznan.pl/osiedla
#39

CZY JAKO MIESZKANIEC MAM MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W SESJI RADY OSIEDLA?

Tak. Sesje rady osiedla mają charakter otwarty i wstęp na nie przysługuje każdemu. Wyłączenie jawności obrad może nastąpić tylko w określonych ustawami przypadkach.
#40

JAK UZYSKAĆ WGLĄD W UCHWAŁY RADY OSIEDLA?

Uchwały rad osiedli publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz Miejskim Informatorze Multimedialnym, w dedykowanej osiedlom zakładce (www.poznan.pl/osiedla)
#41

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA?

Działalność organów osiedli nadzoruje Rada Miasta Poznania oraz Prezydent. Nadzór sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem celowości, rzetelności, a także gospodarności.
#42

KTO ODPOWIADA ZA OBSŁUGĘ ORGANÓW OSIEDLA?

Obsługę organów osiedla zapewnia Prezydent poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, który prowadzi ich sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną.