Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#42

KTO ODPOWIADA ZA OBSŁUGĘ ORGANÓW OSIEDLA?

Obsługę organów osiedla zapewnia Prezydent poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, który prowadzi ich sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną.
#30

KIEDY OBEJMOWANY JEST MANDAT RADNEGO?

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni na pierwszej sesji nowo wybranej rady osiedla składają ślubowanie i obejmują mandat.
#5

CZY OSIEDLE DYSPONUJE BUDŻETEM?

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta Poznania. Szczegółowe zasady naliczania środków oraz szczegółowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla określa stosowna uchwała Rady Miasta Poznania.
#29

CO Z WYBORAMI, GDY LICZBA KANDYDATÓW JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA MIEJSCOM W RADZIE?

W takim przypadku głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. Gdy jest ich mniej niż miejsc w radzie, pozostałe mandaty są nieobsadzone, z zastrzeżeniem, że rada osiedla nie może liczyć mniej niż 2/3 ustawowego składu.