Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#24

CZY CZŁONEK OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OTRZYMUJE DIETĘ?

Tak. Za pełnienie funkcji w komisji przysługuje dieta w wysokości: 380 zł dla przewodniczącego, 330 zł dla zastępcy przewodniczącego i 300 zł dla członka komisji.
#34

CZYM JEST KOMISJA RADY OSIEDLA?

Dla wykonywania zadań osiedla rada może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje, określając przedmiot i zakres ich działania. Komisja rady osiedla jest ciałem doradczym, które pomaga radzie w wykonywaniu jej statutowych zadań. Powołanie komisji nie jest obowiązkiem rady osiedla.
#20

CZY KOSZTY PONIESIONE NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ MOGĘ ODLICZYĆ OD PODATKU?

Kosztów poniesionych na kampanię wyborczą nie można odliczyć od podatku.
#27

KIM JEST MĄŻ ZAUFANIA?

To osoba, która reprezentuje kandydata lub kilku z nich podczas głosowania i przeliczania głosów. Mężem zaufania może być osoba mająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie miasta Poznania, jednak nie kandydat na radnego ani członek obwodowej komisji wyborczej.