Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#31

CO SIĘ DZIEJE, GDY KTÓRYŚ Z RADNYCH ZREZYGNUJE W TRAKCIE KADENCJI?

Gdy w trakcie kadencji któryś z radnych zrzeknie się mandatu, rada osiedla podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności.
#30

KIEDY OBEJMOWANY JEST MANDAT RADNEGO?

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni na pierwszej sesji nowo wybranej rady osiedla składają ślubowanie i obejmują mandat.
#12

JAK WYBIERANA JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla wybierana jest przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie danego osiedla, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
#41

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA?

Działalność organów osiedli nadzoruje Rada Miasta Poznania oraz Prezydent. Nadzór sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem celowości, rzetelności, a także gospodarności.