Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#12

JAK WYBIERANA JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla wybierana jest przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie danego osiedla, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
#18

CZY MUSZĘ ZBIERAĆ PODPISY MIESZKAŃCÓW, GDY CHCĘ KANDYDOWAĆ?

Tak. Każda kandydatura przy dokonaniu zgłoszenia powinna być poparta przez co najmniej 10 wyborców stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym, którzy w celu potwierdzenia poparcia powinni złożyć podpis, czytelnie wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
#8

CZY CAŁY TEREN MIASTA POZNANIA OBJĘTY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?

Tak, jednostki pomocnicze miasta Poznania – osiedla – w rozumieniu samorządowym to lokalne wspólnoty mieszkańców, dlatego swoją działalnością obejmują zarówno duże osiedla mieszkaniowe, jak i domki jednorodzinne czy kamienice.
#25

JAK GŁOSUJE SIĘ W WYBORACH DO RAD OSIEDLI?

Głosujemy na kartach wyborczych, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. UWAGA: W wyborach do rad osiedli można głosować na maksymalnie tylu kandydatów, ile miejsc jest do obsadzenia w danym okręgu.