Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#23

JAK MOGĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ?

W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie miasta Poznania. Aby wejść w skład komisji, należy wypełnić stosowne zgłoszenie i dostarczyć je do siedziby jednego z oddziałów Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.
#11

ILU JEST RADNYCH RAD OSIEDLI?

W radach osiedli zasiada łącznie 678 radnych. To społecznicy, aktywiści, osoby szczególnie zaangażowane w życie osiedli.
#2

CZY JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY MA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ?

Jednostki pomocnicze nie mają odrębnej od gminy osobowości prawnej.
#36

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY PRZEWODNICZĄCYM RADY A PRZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU?

Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje sesje, proponuje porządek obrad, a w imieniu rady pełni funkcje reprezentacyjne. Przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami osiedla i reprezentuje je na zewnątrz.