Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#5

CZY OSIEDLE DYSPONUJE BUDŻETEM?

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu miasta Poznania. Szczegółowe zasady naliczania środków oraz szczegółowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla określa stosowna uchwała Rady Miasta Poznania.
#37

CZY ORGANY OSIEDLA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANAMI MIASTA?

Tak. Przejawia się to m.in. poprzez występowanie do Rady Miasta Poznania i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta Poznania na obszarze osiedla oraz wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta Poznania.
#19

CZY JAKO OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOGĘ KANDYDOWAĆ DO RADY OSIEDLA?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby do rad osiedli kandydowały osoby niepełnosprawne.
#42

KTO ODPOWIADA ZA OBSŁUGĘ ORGANÓW OSIEDLA?

Obsługę organów osiedla zapewnia Prezydent poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania, który prowadzi ich sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną.