Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#17

CZY MUSZĘ BYĆ CZŁONKIEM ORGANIZACJI LUB PARTII, BY KANDYDOWAĆ?

Nie ma takiego obowiązku. Kandydatami, a później radnymi osiedla mogą być osoby prywatne bez zaplecza politycznego. Ważne, by były zaangażowane społecznie w jego życie. To pozwoli im zdobyć głosy.
#40

JAK UZYSKAĆ WGLĄD W UCHWAŁY RADY OSIEDLA?

Uchwały rad osiedli publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz Miejskim Informatorze Multimedialnym, w dedykowanej osiedlom zakładce (www.poznan.pl/osiedla)
#8

CZY CAŁY TEREN MIASTA POZNANIA OBJĘTY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?

Tak, jednostki pomocnicze miasta Poznania – osiedla – w rozumieniu samorządowym to lokalne wspólnoty mieszkańców, dlatego swoją działalnością obejmują zarówno duże osiedla mieszkaniowe, jak i domki jednorodzinne czy kamienice.
#37

CZY ORGANY OSIEDLA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANAMI MIASTA?

Tak. Przejawia się to m.in. poprzez występowanie do Rady Miasta Poznania i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta Poznania na obszarze osiedla oraz wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta Poznania.