Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#12

JAK WYBIERANA JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla wybierana jest przez mieszkańców stale zamieszkujących na terenie danego osiedla, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
#2

CZY JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY MA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ?

Jednostki pomocnicze nie mają odrębnej od gminy osobowości prawnej.
#17

CZY MUSZĘ BYĆ CZŁONKIEM ORGANIZACJI LUB PARTII, BY KANDYDOWAĆ?

Nie ma takiego obowiązku. Kandydatami, a później radnymi osiedla mogą być osoby prywatne bez zaplecza politycznego. Ważne, by były zaangażowane społecznie w jego życie. To pozwoli im zdobyć głosy.
#41

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA?

Działalność organów osiedli nadzoruje Rada Miasta Poznania oraz Prezydent. Nadzór sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem celowości, rzetelności, a także gospodarności.